pl
ViaCon » Przejścia ekologiczne dla zwierząt

Przejścia ekologiczne dla zwierząt

Trwałe rozwiązanie dla ekosystemu

Znaczenie przejść ekologicznych

W coraz bardziej zurbanizowanym świecie, gęsta sieć dróg i potrzeba budowania dróg o wysokich prędkościach przyczyniają się do fragmentaryzacji siedlisk dzikiej zwierzyny. Fauna posiada swoje naturalne szlaki migracyjne, które są niestety przecinane przez infrastrukturę budowaną przez człowieka.

Przejścia ekologiczne dla zwierząt, znane również jako ekodukty, są rozwiązaniami
mającymi na celu złagodzenie skutków (budowy) dróg dla populacji zwierząt. Te specjalnie zaprojektowane przejścia, rozciągające się nad lub pod drogami i przeszkodami, pełnią rolę korytarzy dla zwierząt, zapewniając bezpieczne przemieszczanie się między siedliskami.

Drogi stają się barierami nie do pokonania powodując izolację populacji i terenów
siedliskowych fauny. Przejścia ekologiczne przyczyniają się do ochrony populacji dzikich zwierząt poprzez zapewnienie bezpiecznej trasy migracji oraz zmniejszenie ryzyka kolizji z pojazdami. Co więcej, wpływają również na poprawę zdrowia populacji zwierząt i zachowanie różnorodności biologicznej w danym regionie ułatwiając migrację związaną ze zdobywaniem pożywienia, dostępem do miejsc rozrodu oraz kolonizacji nowych siedlisk.

Skontaktuj się z nami
Patryk Jankowski

Kierownik Działu Konstrukcji i Rur z Blachy Falistej
+48 65 525 96 62
patryk.jankowski@viacon.pl

Barbara Bednarek

Dyrektor Zarządzania Projektami
+48 65 525 45 39
basia.bednarek@viacon.pl

Download Brochure

Cechy i zalety 

Bezpieczna migracja zwierząt

Przejścia ekologiczne dla zwierząt umożliwiają dzikimzwierzętom bezpieczne przechodzenie nad lub pod drogami, minimalizując ryzyko kolizji zpojazdami.

Ochrona ekosystemów

Poprzez ułatwienie migracji zwierząt między siedliskami, przejściaekologiczne pomagają w zachowaniu ciągłości ekosystemów i różnorodności biologicznej.

Zmniejszenie liczby wypadków drogowych

Dzięki wykorzystaniu przejść ekologicznychdla zwierząt, liczba wypadków drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny może być znacząco zmniejszona, co przekłada się na mniejsze straty materialne i mniejsze ryzyko dlakierowców.

Długoterminowe korzyści

Budowa przejść ekologicznych dla zwierząt ma pozytywny wpływ na zdrowie populacji zwierząt oraz na harmonię ekosystemów, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla środowiska naturalnego.

Zróżnicowane projekty

Dzięki różnorodności projektów dotyczących przejść ekologicznych dla zwierząt, które obejmują zarówno przejścia nad, jak i pod drogami, możliwe jest dostosowanie konstrukcji do specyficznych potrzeb różnych gatunków zwierząt.

Świadomość ekologiczna

Popularyzacja i budowa przejść ekologicznych przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i harmonii między człowiekiem a naturą.

Masz projekt do wykonania?

Skontaktuj się z nami

Często zadawane pytania dotyczące przejść ekologicznych dla zwierząt

Jakie zwierzęta korzystają z przejść ekologicznych dla zwierząt?

SuperCor® to konstrukcje z blachy falistej, charakteryzujące się imponującą nośnością i Przejścia ekologiczne dla zwierząt są wykorzystywane przez szeroki zakres gatunków, w zależności od lokalizacji i środowiska. W polskich warunkach z takich przejść korzystają najczęściej sarny, jelenie, dziki, zające, lisy, a także kuny leśne, borsuki i tchórze. Z korytarzy ekologicznych korzystają również krety, wydry, jeże, wiewiórki, łasice i gronostaje. Regularnie, choć nieczęsto, trafiają się ślady drobnych gryzoni.do 25 m, takich jak mosty, tunele, wiadukty i przejścia ekologiczne. Ich niewielka masa i
prosta konstrukcja sprawiają, że są ekonomiczne w transporcie i szybkie w montażu.

Jakie czynniki należy uwzględnić podczas projektowania przejść ekologicznych dla zwierząt?

Podczas projektowania przejść ekologicznych dla zwierząt należy uwzględnić wiele
czynników, takich jak naturalne ścieżki migracyjne zwierząt, rodzaje i rozmiary gatunków,
lokalną topografię terenu, a także analizę ruchu drogowego oraz identyfikację miejsc o
wysokim ryzyku kolizji ze zwierzętami. ViaCon może poszczycić się ponad 30-letnim
doświadczeniem przy projektowaniu i budowie przejść dla zwierząt w oparciu o nasze
konstrukcje stalowe z blachy falistej oraz elementy prefabrykowane CON/SPAN.

Jakie są korzyści dla społeczeństwa wynikające z budowy przejść ekologicznych dla zwierząt?

Budowa przejść ekologicznych dla zwierząt przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na
drogach poprzez redukcję liczby wypadków drogowych z udziałem zwierząt, co może
prowadzić do zmniejszenia kosztów związanych z naprawami pojazdów i leczeniem
poszkodowanych osób. Ponadto promowanie harmonii między człowiekiem a naturą może
zwiększyć świadomość ekologiczną w społeczności lokalnej.

Jak sprawdza się skuteczność przejść dla zwierząt?

Przy pomocy monitoringu zainstalowanego na przejściach dla zwierząt możemy potwierdzić,
że dzikie zwierzęta chętnie korzystają z takiej infrastruktury. Dzięki niej mogą w bezpieczny
sposób pokonać jezdnię, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla siebie ani kierowców.
Na wybranych przejściach dla zwierząt instalowane są fotopułapki, a dostarczane przez nie
materiały stanowią bogaty materiał do analiz w zakresie migracji zwierząt.

Jakie wyróżnamy typy przejść ekologicznych dla zwierząt?

Najprostszym sposobem podziału przejść dla zwierząt jest sposób pokonywania przeszkody,
tj. nad lub pod przeszkodą. W związku z tym możemy je podzielić na przejścia górne i
dolne.

Przejścia górne dla zwierząt

Przejście ma zazwyczaj formę szerokiego wiaduktu nad drogą i popularnie nazywane jest
mostem krajobrazowym lub zielonym mostem. Ten rodzaj przejść stosuje się na obszarach
szczególnie cennych przyrodniczo, gdzie duża liczba gatunków zwierząt napotyka
przeszkodę w postaci drogi lub linii kolejowej. Bardzo ważne jest, aby strefa przejściowa
między konstrukcją a sąsiadującym z nią terenem była odpowiednio zagospodarowana. W
szczególności dotyczy to roślinności naprowadzającej zwierzynę. Z takiego typu przejść
mogą korzystać wszystkie grupy zwierząt. Takie obiekty inżynierskie charakteryzują się
długą trwałością oraz stosunkowo niskimi kosztami utrzymania.

Przejścia dolne dla zwierząt

Przejście dolne ma najczęściej formę tunelu o sklepieniu łukowym. Odpowiednio dobrana
roślinność maskuje elementy konstrukcji i naprowadza zwierzynę w jego kierunku.
W zależności od gatunków korzystających z takiego przejścia koniecznym jest dostosowanie
jego parametrów, jak choćby długość czy rozpiętość tunelu. W pewnych przypadkach
zalecane jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań takich jak doświetlenie wnętrza
konstrukcji, co powoduje, że zwierzęta, które boją się ciemnych miejsc, będą bardziej
skłonne do korzystnia z takiej infrastruktury. W przypadku bardzo małych gatunków zwierząt
takie przejście może mieć formę przepustu suchego lub zintegrowanego z ciekiem.

 

W jaki sposób wyznacza się miejsce budowy ekologicznych przejść dla zwierząt?

Przy wyznaczaniu miejsca budowy przejść ekologicznych dla zwierząt bada się obszary
konfliktowe przebiegu drogi z przebiegiem korytarzy migracyjnych fauny oraz
rozmieszczeniem terenów siedliskowych. Analizuje się miejsca gniazdowania, rozrodu,
odpoczynku, obszary żerowania i polowania, które mieszczą się na terenach siedliskowych
gatunków. Wybierając lokalizację dla projektowanych przejść dla zwierząt brany jest pod
uwagę szereg kolejnych czynników takich jak chociażby: liczba wypadków z udziałem dzikiej
zwierzyny, rzeźba terenu, układ sieci cieków i zbiorników wodnych, rozmieszczenie
roślinności, odległość do najbliższych zabudowań, jak również aktualny i planowany sposób
zagospodarowania przestrzeni w obszarach sąsiadujących z przejściem.

Jaką rolę odgrywa roślinność na przejściach dla zwierząt?

Na przejściach dla zwierząt odtwarza się warunki glebowe i pokrywę roślinną w obszarze
który uległ przekształceniu w wyniku robót budowlanych. Roślinność odgrywa tutaj kluczową
rolę. Odpowiednio ukształtowana struktura nasadzeń oraz dobór właściwych gatunków w
bezpośrednim sąsiedztwie przejść zachęcają zwierzęta do penetrowania tych obszarów, co
zazwyczaj skutkuje wzrostem intensywności wykorzystania przejść. Wabienie fauny ma
szczególne znaczenie w pierwszych latach po wybudowaniu przejścia, kiedy zwierzęta
muszą się zaadoptować do nowych warunków siedliskowych i przyzwyczaić do obecności
sztucznych obiektów. Roślinność zmniejsza również poziom emisji fizykochemicznych
pochodzących z ruchu pojazdów, przez co zmniejsza barierę behawioralną i tym samym
zwiększa intensywność wykorzystania przyjść. Roślinność pomaga również osłonić
widoczne na powierzchni terenu elementy konstrukcji przejść i infrastruktury towarzyszącej,
na przykład sieci odwodnieniowej, przez co raz jeszcze zmniejsza się bariera behawioralna
powodująca odstraszanie zwierząt od przejścia.

Czy ludzie mogą korzystać z infrastruktury wybudowanej dla zwierząt?

Obecność człowieka odstrasza dzikożyjące zwierzęta, stąd w żadnym wypadku nie należy
korzystać z infrastruktury zbudowanej z myślą o migracji zwierząt, na przykład wyprowadzać
zwierząt domowych na takich przejściach. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład pożaru
lasu, dopuszcza się możliwość wykorzystania przejścia dla zwierząt przez pojazdy
uprzywilejowane.

Jak wyglądają prace utrzymaniowe przejść dla zwierząt?

W skład prac utrzymaniowych wchodzi między innymi kontrola drożności przejść dla
zwierząt. Usuwa się przeszkody ograniczające prawidłową przepustowość ekologiczną
obiektów, na przykład nadmiernie nagromadzone kłody, konary lub stosy gałęzi. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku przepustów zespolonych z ciekami, w których materiał
biologiczny nanoszony jest przez wodę.

Kontroli podlegają także ogrodzenia ochronne i naprowadzające – sprawdzana jest ich
szczelność w miejscu połączenia z obiektami inżynierskim, ekranami wygłuszającymi i
przeciwolśnieniowymi oraz szczelność ogrodzeń przy powierzchni gruntu.
Na przejściach dla zwierząt pielęgnowana jest roślinność osłonowa i naprowadzająca.
Wykaszane są trawiaste pasy na powierzchniach otwartych górnych przejść dla zwierząt,
docinane są gałęzie rozwijające się w kierunku jezdni, które mogłyby stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa ruchu. W okolicach przejścia sprawdzany jest stopień stabilności
zakorzenienia drzew i krzewów, a w razie potrzeby uzupełnia się nasadzenia.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem!

Skontaktuj się