Most Tymczasowy Acrow - Rychłocice

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę.”

Dane techniczne mostu:
Długość: 30,05m+33,55m+30,05m
Schemat statyczny: most trójprzęsłowy o przęsłach wolnopodpartych
Szerokość jezdni między krawężnikami: 4,14m (most jednojezdniowy)
Szerokość chodnika: 1,50m
Waga: 160 ton
Czas montażu: 3 tygodnie (ekipa 5 osobowa)

Firma ViaCon wykonała projekt mostu oraz dróg dojazdowych, wynajęła i zmontowała most, oraz sporządziła projekt próbnego obciążenia. Wielkie podziękowania i gratulacje dla ekipy montażowej i działu projektowego ViaCon.

Most został wypożyczony na czas rozbiórki i budowy nowego mostu przez Wartę w Rychłocicach. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. Umowa zakłada czas wynajmu 10 miesięcy.

W dniu 17.06.2013r. przeprowadzono próbne obciążenie mostu tymczasowego ACROW 700XS w ciągu drogi wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Rychłocice (gm. Konopnica, pow. wieluński, woj. łódzkie).
Celem przeprowadzenia próbnego obciążenia statycznego było sprawdzenie czy konstrukcja przęseł mostu posiada odpowiednią sztywność, nie mniejszą niż przewidywał Projektant mostu. Dodatkowo próbne obciążenie miało wykazać czy zaprojektowane podpory pracują w sposób prawidłowy i czy nie następują nadmierne osiadania.
Poddanie mostu obciążeniu o wielkości zbliżonej do maksymalnej przewidywanej przez obowiązującą normę obciążeń charakterystycznych (klasa obciążeń C wg PN-85/S-10030), stanowiło zarazem generalny sprawdzian jego bezpiecznego użytkowania w warunkach przeciętnych, w których zdecydowana większość występujących obciążeń jest znacznie mniejsza od obciążeń normowych.
Do badań statycznych użyto 2 samochodów wywrotek 3-osiowych ustawionych do siebie tyłem tak, aby maksymalnie wytężyć konstrukcję mostu. Łączna masa pojazdów wynosiła 55700 kg i była o 300 kg (0,52%) mniejsza od masy przewidzianej w projekcie (2 x 28000 kg = 56000 kg).
Pomiarów dokonywano przy użyciu tachimetru o dokładności odczytu 0,5mm.

Wyniki próbnego obciążenia
Ugięcia sprężyste w żadnym z punktów pomiarowych nie przekroczyły wartości ugięć teoretycznych obliczonych w projekcie próbnego obciążenia, a tym samym spełniły wymagania projektu próbnego obciążenia i normy PN-89/S-10050.  Ugięcia sprężyste nie przekroczyły 76% ugięć teoretycznych.
Ugięcia trwałe w żadnym z punktów pomiarowych nie przekroczyły 11% ugięć całkowitych, spełniając tym samym wymagania projektu próbnego obciążenia i normy PN-89/S-10050.
Osiadania podpór pośrednich nie przekroczyły 2mm, co wskazuje na ich poprawną pracę pod obciążeniem użytkowym.
Osiadania podpory skrajnej nie przekraczają 5mm, co wskazuje na ich poprawną pracę pod obciążeniem użytkowym.
Mniejsze od teoretycznych wartości ugięć sprężystych świadczą o sztywności konstrukcji przęseł zbliżonych do założonej w modelu obliczeniowym.